Сертификати

Качествено и комплексно обслужване

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000, сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG. Членове сме на Българския съюз за митническо и външно-търговско обслужване.

 • Сертификатът за произход в обикновена форма е непреференциален документ, доказващ произхода на стоки, който се изисква при внос в редица държави.
 • Сертификат за произход форма А - това е документ, доказващ преферециалния произход по Общата система за преференция (GSP).
 • Заверка на документи - Униспед заверява и външно-търговски документи:
  - международна фактура
  - опаковъчен лист
  - договори
  - други търговски документи

Същите се облепват с марки на Българска Стопанска Камара (БСК) и се заверяват в момента на представянето им.

 • Сертификати за форсмажор - те представляват документ за наличие на непреодолима сила при неизпъленени договорни задължения. Документът има международна валидност. Предоставя защита на търговско дружество, понесло щети, причинени от действията на непреодолима сила, в съответствие със записани в търговски договор клаузи за освобождаване от отговорност за неизпълнение, или при забавяне на изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВКЛЮЧВАТ ТАКАЗА КЛАУЗА ВЪВ ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИТЕ СИ ДОГОВОРИ, КОЕТО БИ ИМ ГАРАНТИРАЛО КОРЕКТНОСТ ПРЕД ПАРТНЬОРИТЕ ИМ, КАТО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО Й СЕ ИЗВЪРШВА ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА.